02. studeni 2016. Ispis

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14 i 152/14) ravnatelj Osnovne škole Nikole Hribara, Ruđera Boškovića 11.,Velika Gorica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta

Stručni suradnik-psiholog, neodređeno puno radno vrijeme.


Priložiti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • preslik domovnice
  • potvrdu o nekažnjavanju
  • potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave s prilozima upućuju se na adresu škole s naznakom « za natječaj », u roku od osam dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


KLASA: 602-02/16-01/95
URBROJ:238/31-20-02-16-1

U Velikoj Gorici, 02.11.2016.

Ravnatelj:

Zdenko Ilečić, prof.

comments